Disclaimer

Dit is de internet website van Omexom onder de domeinnaam: www.omexom.nl, hierna aangeduid als “website”.

 

Gebruiksvoorwaarden
Door deze website te bezoeken en te bekijken accepteert u de voorwaarden voor gebruik, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting. Op deze website en het gebruik daarvan is het Nederlands recht van toepassing en alle geschillen zullen vallen onder de competentie van de bevoegde Nederlandse rechter. In het geval een onderdeel van deze voorwaarden volgens Nederlands recht nietig is, zal het desbetreffende deel van de voorwaarden geacht worden te zijn vervallen, terwijl de resterende bepalingen van deze voorwaarden ongewijzigd van kracht zullen blijven. Het staat Omexom vrij op elk moment deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen door deze opnieuw op deze website te publiceren.

 

Copyright
De inhoud van deze website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Omexom. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Omexom is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

 

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan Omexom niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Omexom is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, (on)bereikbaarheid van deze website of via deze website ter beschikking gestelde programmatuur.

 

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Omexom geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de desbetreffende websites en is op generlei wijze aansprakelijk voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.